ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

จำนวน ชาย 20   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 65  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
2
4
6
 ชำนาญการ
คศ.2
6
13
19
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
15
17
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
10
33
43
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
5
7
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
0
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
4
6
10
รวมทั้งหมด
20
45
65