ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 38  คน รวมทั้งหมด 59  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
7
10
17
 ชำนาญการ
คศ.2
3
7
10
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
4
14
18
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
14
32
46
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
1
2
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
0
2
 6. พนักงานราชการ
-
-
1
1
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
3
4
รวมทั้งหมด
21
38
59