ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

จำนวน ชาย 27   คน หญิง 114  คน รวมทั้งหมด 141  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
3
10
13
 ชำนาญการ
คศ.2
2
29
31
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
6
41
47
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
1
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
11
81
92
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
0
10
10
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
3
0
3
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
2
2
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
12
19
31
รวมทั้งหมด
27
114
141