ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนปากพนัง

จำนวน ชาย 56   คน หญิง 93  คน รวมทั้งหมด 149  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
0
0
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
1
1
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 3. ครู
-
คศ.1
7
28
35
 ชำนาญการ
คศ.2
8
16
24
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
16
29
45
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
31
73
104
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
1
4
5
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
6
1
7
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
17
13
30
รวมทั้งหมด
56
93
149