ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

จำนวน ชาย 53   คน หญิง 135  คน รวมทั้งหมด 188  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
0
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
3
5
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
3
5
 3. ครู
-
คศ.1
5
26
31
 ชำนาญการ
คศ.2
18
65
83
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
11
26
37
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
1
1
รวม
-
34
118
152
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
11
11
22
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
1
0
1
 6. พนักงานราชการ
-
-
0
1
1
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
1
0
1
รวมทั้งหมด
53
135
188