ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 85  คน รวมทั้งหมด 106  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
0
7
7
 ชำนาญการ
คศ.2
0
18
18
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
12
14
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
2
37
39
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
10
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
3
5
 6. พนักงานราชการ
-
-
5
8
13
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
26
34
รวมทั้งหมด
21
85
106