ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส

จำนวน ชาย 21   คน หญิง 81  คน รวมทั้งหมด 102  คน

ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
0
0
0
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
1
0
1
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
1
0
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
1
2
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
1
1
2
 3. ครู
-
คศ.1
1
7
8
 ชำนาญการ
คศ.2
0
17
17
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
2
11
13
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
3
35
38
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
2
10
12
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
2
2
4
 6. พนักงานราชการ
-
-
4
8
12
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
8
25
33
รวมทั้งหมด
21
81
102