ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กรกฏ    เนื่องไชยยศ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2