ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง วลี    ลิไธสง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 2