ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ทัศนภรณ์    แสงศรีเรือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนรังวิทยาคาร
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1