ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี อานนท์    หล้าหนัก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านป่าไผ่
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2