ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วิไลวรรณ    พิมพ์มุข
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาโคก
สังกัด สพป.เลย เขต 1