ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เสถียร    โกษารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแหล่งควาย
สังกัด สพป.เลย เขต 1