ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุปราณี    วิไลลักษณ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาโคก
สังกัด
สพป.เลย เขต 1