ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประทีป    ผางสง่า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกดู่
สังกัด สพป.เลย เขต 1