ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ฉัตรวไล    มูณละศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านน้ำภู
สังกัด สพป.เลย เขต 1