ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ยุภาภรณ์    ชินเชษฐ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านน้ำภู
สังกัด
สพป.เลย เขต 1