ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ประเพียร    แก้ววรรณดี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านกกทอง
สังกัด สพป.เลย เขต 1