ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กรรณิการ์    แสงโสดา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกกทอง
สังกัด
สพป.เลย เขต 1