ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว อรุณี    ราชพัฒน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาโคก
สังกัด สพป.เลย เขต 1