ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ระวิวรรณ    สุทธิวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าสวรรค์
สังกัด สพป.เลย เขต 1