ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว เชาวนี    จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแหล่งควาย
สังกัด สพป.เลย เขต 1