ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยเอก วีระศักดิ์    บัวโค
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1