ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สำรอง    เภาโพธ์ิ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาแก้วพิทยาคม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1