ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภกิจ    ไชยเชษฐ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2