ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ประภาพรรณ    ชาแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผักคำภู
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2