ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรเมศวร์    ไชยเชษฐ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนเชียงยืน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2