ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีศักดิ์    ยศรักษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนสวาง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2