ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชุติกาญจน์    ผาสุข
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกกลาง
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2