ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ประยุทธ์    ภู่รุ่งเรือง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)