ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ยุพดี    ภู่รุ่งเรือง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)