ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว อมรรัตน์    บุญใหญ่เอก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)