ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ไพศาล    ปรีชาสุนทร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)