ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง กานต์สิรี    บัวแก้ว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)