ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วริยา    สงเนียม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปัญญาวุธ
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)