ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย พัฒนพงศ์    พรหมวงษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ปัญญาวุธ
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)