ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุษณี    รุ่งมโน
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)