ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ภรณิการ์    อุณาภาค
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)