ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิดา    ทองยา
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เชียงคาน
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)