ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี เรืองยศ    ธนาธิบดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)