ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนตรี    รักพร้า
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  เมืองแฝกพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-605944