ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว วาสนา    ใจคำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)