ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง มณีรัตน์    มะโนวงศ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)