ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วรวุธ    จันทร์ผ่องศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บางเลนวิทยา
สังกัด สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)