ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรี จารึก    จันทร์นามวค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคำข่า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2