ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง มัสยา    ผาละโพธิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวหินวัฒนาลัย
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)