ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต.หญิง ฉันทนี    คงแถลง
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาวังศึกษาวิช
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)