ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อมรรัตน์    ภูจอมจิตร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวหินวัฒนาลัย
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)