ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จุฑาลักษณ์    สังข์เกษม
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)