ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำปัน    ทับทิมไสย
ตำแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)