ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุ่งรักษ์    โอ้อารี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดู่น้อยประชาสรรค์
สังกัด
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)